Spiritual Masala Incense - Spiritual 7 Chakras - Guru- Mantra & Yoga Incense